• تاریخ :
  • هدف :
  • اعضای حاضر :
  • اعضای غایب :

جلسات هیئت مدیره به صورت ثابت هر دوشنبه بعداز ظهر در محل کانون کارشناسان استان قزوین برگزار میشود.