قانون

قانون کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۱ ـ کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در مراکزاستانها که مطابق این قانون تشکیل می‌گردند به عنوان «کانون استان» شناخته می‌شوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیر سیاسی می‌باشند. ماده ۲ ـ   کانون استان در مراکز استانها با وجود حدا ...

آئین نامه اجرائی کانون

آئین نامه اجرائی کانون مصوب ۷/۲/۱۳۸۲ هیأت وزیران فصل اول ـ کلیات: ماده ۱ـ در این آئین‌نامه، واژه‌های اختصاری زیر در مفاهیم مشـروح مربوط به کار می‌رود: الف ـ قانون: «قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری». ب ـ کانون: «کانون کارشناسان رسمی دادگستری». ج ـ ...

آئین نامه اجرائی مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه ۲۰۰/۹۴/۱۱۸

درسال ۱۳۹۵ نیازی به ثبت دفاتر در سازمان امورمالیاتی نمی باشد.