مهندس محمود زنجانی
مهندس محمود زنجانی

نایب رئیس و عضو هیئت مدیره

مهندس کامبیز کریم زاده
مهندس کامبیز کریم زاده

مسئول امور مالی و عضو هیات مدیره

باقر باجلان
باقر باجلان

دبیر و عضو هیات مدیره

رجبعلی امینی
رجبعلی امینی

عضو هیات مدیره


مهندس حسین رحمانی
مهندس حسین رحمانی

عضوعلی البدل هیات مدیره

مهندس یداله کاظمی
مهندس یداله کاظمی

عضوعلی البدل هیات مدیره


مهندس حسین ارباب
مهندس حسین ارباب

بازرس

مهندس مهری سادات تقوی
مهندس مهری سادات تقوی

بازرس