سرهنگ رجبعلی امینی
سرهنگ رجبعلی امینی

نایب رئیس و عضو هیئت مدیره

مهندس ناصر عظیمی
مهندس ناصر عظیمی

مسئول امور مالی و عضو هیات مدیره

دکتر سید عبدالوحید میر معزی
دکتر سید عبدالوحید میر معزی

دبیر و عضو هیات مدیره

مهندس علی حسن نایبی
مهندس علی حسن نایبی

عضو هیات مدیره


مهندس یداله کاظمی
مهندس یداله کاظمی

عضوعلی البدل هیات مدیره

مهندس کامبیز کریم زاده
مهندس کامبیز کریم زاده

عضوعلی البدل هیات مدیره


باقر باجلان
باقر باجلان

بازرس

علی صالح نیا
علی صالح نیا

بازرس