نظام نامه انتخابات هیأت مدیره، دادستان و بازرسین کانون ها (ارکان کانون ها)

انت

نظام نامه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی دادگستری

نظام نامه انتخابات هیأت رئیسه گروه های کارشناسی

نظامنامه نحوه تغییر رشته کارشناسان رسمی دادگستری

نظر به تجویز بندهای ( الف ) و ( ز ) ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و بمنظور بهره وری هر چه بیشتر از خدمات کارشناسان در تخصص ها ی ذیربط نظامنامه نحوه تغییر رشته کارشناسان بشرح ذیل تدوین میگردد : ماده ۱- کارشناسان رسمی دادگستری که دارای پروا ...

نظامنامه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی

نظام نامه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی دادگستری مقدمه مستفاد از بند ب ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در ارتباط با وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان در زمینه چگونگی نقل و انتقالات کارشناسان این نظامنامه در جلسه مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۲ شورای عال ...

نظامنامه کارآموزی کارشناسان رسمی دادگستری

دراجرای بند ( ط ) تبصره ما ده ۱۵ قانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده ۵۵ آ‌ئین نامه اجرائی آن ضوابط و مقررات مربوط به نحونه کا رآموزی کارشناسان رسمی دادگستری بشرح ذیل تدوین میگردد: ماده ۱- متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری پس از طی مراحل پذیرش ( آزمون ک ...

نظام نامه حوزه جغرافیائی خدمات کارشناسی

در اجرای مفاد بند ( ب ) ماده ( ۷ ) قانون کارشناسان رسمی دادگستری نظام نامه حوزه جغرافیائی خدمات کارشناسی بمنظور گسترش خدمات کارشناسان متناسب با تجربیات علمی و فنی بشرح زیر تدوین می شود : – حوزه جغرافیائی خدمات کارشناسی به منطقه ای اطلاق می شود که کارش ...

نظام نامه هیئت رئیسه گروههای کارشناسی