کمیسیون گروه 4- امورمالی


آقایان 1- سیدحسن علائی (مسئول کمیسیون وعضو) 2- علی صالح نیا 3- باقر بااجلان

کمیسیون گروه 6-1 : امور ثبتـی


آقایان : 1- غلامعباس مآجدی (مسئول کمیسیون وعضو) 2- فیروز کلهـر 3- حسن طاهـری

کمیسیون گروه 6- راه وساختمان


آقایان : 1- علی حسن نایبی (مسئول کمیسیون وعضو) 2- محمود زنجانی 3- علی فرخ زاد 4 - حمید حاجی شفیعها 5- یداله کاظمی

کمیسیون گروه 5- اموروسائط نقلیه موتوری زمینی


آقایان 1- سیدفخرالدین میری (مسئول کمیسیون وعضو) 2- حکمت اله داودی 3- سیدافضل موسوی

کمیسیون گروه 7 - صنعت وفن


آقایان 1- کامبیز کریم زاده (مسئول کمیسیون وعضو) 2- مهرداد مؤمنی 3- خلیل کریمی

کمیسیون گروه 9- 1 : گروه دامپروری و دامپزشکی


آقایان 1- بهمن لامعی (مسئول کمیسیون وعضو) 2- بیژن لطفـی 3- فرخ دلنـواز

کمیسیون گروه 9- کشاورزی و منابع طبیعی


آقایان 1- ناصرعظیمی (مسئول کمیسیون وعضو) 2- محمدصادق ارجمندی 3- منصورحاجی محمدرضائی 4- امیر مدرسی 5- محمدرضا بهرامی

کمیسیون گروه 11 - حوادث ناشی از کار


آقایان 1- غلامرضا بخارائی (مسئول کمیسیون وعضو) 2- مرتضی چک 3- منوچهر عطاپور آسیابر