کمیسیون گروه 4- امورمالی


آقایان 1- علی صالح نیا (عضو و مسئول کمیسیون) 2- سیدحسن علائی 3- ابوالقاسم حاج مهدی ارباب

کمیسیون گروه 5- اموروسائط نقلیه موتوری زمینی


آقایان 1- سیدفخرالدین میری(عضو و مسئول کمیسیون) 2- حکمت اله داودی 3- سیدافضل موسوی

کمیسیون گروه 6- راه وساختمان ونقشه برداری


آقایان : 1- غلامعباس مآجدی (عضو و مسئول کمیسیون) 2- علی حسن نایبی 3- محمود زنجانی 4- حسین رحمانی 5 - حمید حاجی شفیعها

کمیسیون گروه 7- صنعت وفن


آقایان 1- مهرداد مومنی (عضو و مسئول کمیسیون) 2- مسعود حسنی 3- خلیل کریمی

کمیسیون گروه 9- کشاورزی و منابع طبیعی


آقایان 1- محمدصادق ارجمندی (عضو و مسئول کمیسیون) 2- منصورحاجی محمدرضائی 3- محمدرضا نجاتی 4- اکبر منعمی 5- محمدرضا بهرامی