محاسبه دستمزد
عنوان گزارش ریز محاسبات دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مطابق بندهای 11 تعرفه دستمزد ؛ مبلغ به تومان
بند اول
بند دوم
بند سوم
بند چهارم
بند پنجم
بند ششم
بند هفتم
بند هشتم
بند نهم
بند دهم