بخشنامه دادگستری به کلیه شعب جهت استفاده از کارشناسان رسمی در شعب دادگاهها

بخشنامه الزام تایپ گزارشات کارشناسی

ارائه گزارشات تایپ شده از تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۹

بخشنامه ریاست محترم کل دادگستری استان قزوین برای الزام گزارشات کارشناسان بصورت تایپ شده

بدستور ریاست دادگستری  استان قزوین، الزام گزارشات کارشناسان بصورت تایپ شده  از تاریخ  ۱-۸-۸۹