گروه 4 - امورمالی


اعضای اصلی : آقایان : 1- سیدحسن علائی (رئیس) 2- محمد رحمانی (نائب رئیس) 3- باقر باجلان (منشی) 4- علی صالح نیا (عضو)
عضو علی البدل : آقای علی احمدی (نیازعلی)

گروه 6- راه و ساختمان و نقشه برداری


اعضای اصلی : آقایان : 1- امیر مرادی (رئیس) 2- عبدالحسین زنجانچی نیکو (نائب رئیس) 3- جواد آشوری (منشی) 4- حسین رحمانی (عضو) 5- محمود زنجانی (عضو)
عضو علی البدل : آقای امیر محمدی والا

گروه 7- صنعت وفن


اعضای اصلی : آقایان : 1- کامبیز کریم زاده (رئیس) 2- حمید عباسپور خوشدست (نائب رئیس) 3- فرشاد رئوفیان (منشی) 4- خلیل کریمی (عضو) 5- محمدرضا عطائی عمارلوئی (عضو)
عضو علی البدل : آقای حمید رهروان

گروه 9- کشاورزی و منابع طبیعی


اعضای اصلی : آقایان : 1- محمدصادق ارجمندی (رئیس) 2- ناصرعظیمی (نائب رئیس) 3- اکبر منعمی (منشی) 4- منصورحاجی محمدرضائی (عضو) 5- وجیه اله کشاورز کلهر (عضو)
عضو علی البدل : آقای سیدمحسن حسینی