گروه 4 - امورمالی


اعضای اصلی : آقایان : 1- باقر باجلان (رئیس) 2- سعید زرین (نائب رئیس) 3- فرزین رضائی (منشی)

گروه 5 - امور وسائط نقلیه موتوری زمینی


اعضای اصلی : آقایان : 1- بهرام زینلی (رئیس) 2- علی عباسی (نائب رئیس) 3-سیدمظفر حسینی (منشی)

گروه 6- راه و ساختمان و نقشه برداری


اعضای اصلی : آقایان : 1- امیر مرادی (رئیس) 2- امیر محمدی والا (نائب رئیس) 3- عبدالحسین زنجانچی نیکو (منشی) 4- حسین رحمانی (عضو) 5- جعفر قراخانی (عضو) 6-حسین ارباب (عضو) 7- احمد قاسمی روچی(عضو)

گروه 7- صنعت وفن


اعضای اصلی : آقایان : 1- کامبیز کریم زاده (رئیس) 2- خلیل کریمی (نائب رئیس) 3- حمید رهروان (منشی) 4- فرشاد رؤفیان (عضو) 5- محمدرضا عطائی عمارلوئی (عضو) 6- علی کاکوان (عضو) 7- رضا بصیری راد(عضو)

گروه 9- کشاورزی و منابع طبیعی


اعضای اصلی : آقایان : 1- ناصر عظیمی (رئیس) 2- محمدصادق ارجمندی (نائب رئیس) 3- امیر مهجور(منشی) 4- منصورحاجی محمدرضائی (عضو) 5- محمدرضا سالاری (عضو)

گروه 11- حوادث و ایمنی


اعضای اصلی : آقایان : 1- منوچهر عطاپور آسیابر(رئیس) 2- حبیب اله چگینی (نائب رئیس) 3- مرتضی چک (منشی)