جلسه هم اندیشی گروه حسابداری

در مورخ    ۹۵/۱۲/۱۶ ساعت ۱۷ – در ساختمان شماره ۲ کانون

جلسه هیئت مدیره : هر دوشنبه در محل کانون – بعداز ظهر

جلسات هیئت مدیره به صورت ثابت هر دوشنبه بعداز ظهر در محل کانون کارشناسان استان قزوین برگزار میشود.