اصلاحیه دستمزد کارشناسی

تعرفه جدید دستمزد (حق الزحمه جدید) سال ۱۳۹۲ کارشناسان رسمی دادگستری   تعرفه جدید دستمزد (حق الزحمه جدید) سال ۱۳۹۲ کارشناسان رسمی دادگستری تعرفه دستمزد سال ۱۳۹۲ برای کلیه ابلاغ ها و کارهای کارشناسی قابلیت اجرا دارد که تاریخ صدور آنها از تاریخ ۲۲/۸ ...

اصلاحیه قانون مدنی حق الارث زوج و زوجه از همسر متوفی مصوب سال ۱۸/۲/۱۳۰۷