به دفتر کانون مراجعه فرمائید.

برای ثبت نام

شرط ذیل ضروری میباشد :

داشتن ۵ سال سابقه کارشناسی

در مدت ۲۰ روز از تاریخ اطلاعیه برای ثبت نام به دفترکانون مراجعه فرمائید.