درسال ۱۳۹۵ نیازی به ثبت دفاتر در سازمان امورمالیاتی نمی باشد.

02

021