۲۰۲۴۰۲۰۹_۱۱۰۷۵۰
  • تاریخ شروع : دی ماه 1400
  • تاریخ پایان : اسفند ماه 1402
  • اعتبار : 250 میلیارد ریال
  • مکان : قزوین - بلوار حکم آباد نبش کوچه فرشته
  • هدف : تامین مکان مناسب جهت ارائه خدمات به کارشناسان محترم

29

63

64

70

۲۰۲۳۱۲۲۹_۱۵۵۹۰۵

۲۰۲۳۱۲۳۱_۱۴۵۸۱۴(0)

۲۰۲۴۰۲۰۹_۱۱۰۷۱۷

۲۰۲۴۰۲۱۰_۱۶۳۸۳۳