قانون

قانون کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۱ ـ کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در مراکزاستانها که مطابق این قانون تشکیل می‌گردند به عنوان «کانون استان» شناخته می‌شوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیر سیاسی می‌باشند. ماده ۲ ـ   کانون استان در مراکز استانها با وجود حدا ...

آئین نامه اجرائی کانون

آئین نامه اجرائی کانون مصوب ۷/۲/۱۳۸۲ هیأت وزیران فصل اول ـ کلیات: ماده ۱ـ در این آئین‌نامه، واژه‌های اختصاری زیر در مفاهیم مشـروح مربوط به کار می‌رود: الف ـ قانون: «قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری». ب ـ کانون: «کانون کارشناسان رسمی دادگستری». ج ـ ...

نظامنامه نحوه تغییر رشته کارشناسان رسمی دادگستری

نظر به تجویز بندهای ( الف ) و ( ز ) ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و بمنظور بهره وری هر چه بیشتر از خدمات کارشناسان در تخصص ها ی ذیربط نظامنامه نحوه تغییر رشته کارشناسان بشرح ذیل تدوین میگردد : ماده ۱- کارشناسان رسمی دادگستری که دارای پروا ...

نظامنامه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی

نظام نامه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی دادگستری مقدمه مستفاد از بند ب ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در ارتباط با وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان در زمینه چگونگی نقل و انتقالات کارشناسان این نظامنامه در جلسه مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۲ شورای عال ...

نظامنامه کارآموزی کارشناسان رسمی دادگستری

دراجرای بند ( ط ) تبصره ما ده ۱۵ قانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده ۵۵ آ‌ئین نامه اجرائی آن ضوابط و مقررات مربوط به نحونه کا رآموزی کارشناسان رسمی دادگستری بشرح ذیل تدوین میگردد: ماده ۱- متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری پس از طی مراحل پذیرش ( آزمون ک ...

نظام نامه حوزه جغرافیائی خدمات کارشناسی

در اجرای مفاد بند ( ب ) ماده ( ۷ ) قانون کارشناسان رسمی دادگستری نظام نامه حوزه جغرافیائی خدمات کارشناسی بمنظور گسترش خدمات کارشناسان متناسب با تجربیات علمی و فنی بشرح زیر تدوین می شود : – حوزه جغرافیائی خدمات کارشناسی به منطقه ای اطلاق می شود که کارش ...

بخشنامه دادگستری به کلیه شعب جهت استفاده از کارشناسان رسمی در شعب دادگاهها

آئین نامه اجرائی مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه ۲۰۰/۹۴/۱۱۸

درسال ۱۳۹۵ نیازی به ثبت دفاتر در سازمان امورمالیاتی نمی باشد.

نظام نامه هیئت رئیسه گروههای کارشناسی

اصلاحیه دستمزد کارشناسی

تعرفه جدید دستمزد (حق الزحمه جدید) سال ۱۳۹۲ کارشناسان رسمی دادگستری   تعرفه جدید دستمزد (حق الزحمه جدید) سال ۱۳۹۲ کارشناسان رسمی دادگستری تعرفه دستمزد سال ۱۳۹۲ برای کلیه ابلاغ ها و کارهای کارشناسی قابلیت اجرا دارد که تاریخ صدور آنها از تاریخ ۲۲/۸ ...