• تاریخ :
  • هدف :
  • اعضای حاضر :
  • اعضای غایب :

در مورخ    ۹۵/۱۲/۱۶ ساعت ۱۷ – در ساختمان شماره ۲ کانون